Witajće na stronu wot TransKult TV e.V.
   

 

  Serbske wokno so zaso wusywa!!! Nic w telewiziji, ně – w interneće. A to hnydom!!!  
  Serbske wokno je eksperimentelna platforma za inowatiwne serbskorěčne filmowe a telewizijne přinoški zwonka hižo eksistowaceho medialneho poskitka zjawnoprawniskich telewizijnych sćelakow.  

 

wobsahowje:

formelnje:

 • serbska rěč, kultura a žiwjenske wašnja
 • wuwiwanje alternatiwnych filmowych formatow, kajkež su dotal w serbskich medijach podreprezentowane
 • mjezykulturne žiwjenske wobłuki we Łužicy resp.
 • na př. eksperimentelne wuměłske krótkofilmy
 • toleranca a mjezykulturna akceptanca (serbsko-němska integracija)
 • (dźěćacy) kwis
 • sportowe zarjadowanja
 • diskusijne koła / talkshow
 • regionalne postupy w hospodarstwje a politice kaž tež pozitiwne wuwića, ale tež změny hódne wobstejnosće
 • na př. soap-opera
 • wuwića w serbskim wuměłstwje
 • na př. hudźbny wideoklip

 

  Kóždy je přeprošeny, při wuhotowanju sobu skutkować – hač ze swójskimi přinoškami abo informacijemi k aktualnym podawkam we Łužicy. Tež materielna podpěra je witana.  
  Wězo njeje internetowa prezentacija Serbskeho wokna hišće hotowa. Je so runje hakle zrodźiła a dyrbi hakle běhać wuknyć. Ale prěni krok je sčinjeny!  
   
  Wutrobnje witamy !